Privacyreglement Stichting De Hanse Hof

In dit Privacyreglement gebruikt Stichting De Hanse Hof een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Stichting De Hanse Hof mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Stichting De Hanse Hof de plicht om de (familie, wettelijke vertegenwoordigers, zorgverleners, bewindvoerders en relaties van) cliënten, werknemers, vrijwilligers, stagiaires, zakelijke relaties en bestuurders:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Stichting De Hanse Hof worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Stichting De Hanse Hof vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Stichting De Hanse Hof in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Stichting De Hanse Hof expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Stichting De Hanse Hof gebruikt en het doel van het gebruik

Stichting De Hanse Hof verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • cliënt wordt of bent;
 • je familie bent;
 • een wettelijke vertegenwoordiger bent;
 • zorgverlener bent;
 • bewindvoerder bent;
 • relatie van een client bent;
 • werknemer bent;
 • stagiair(e) bent;
 • vrijwilliger wordt of bent;
 • een zakelijke relatie in het kader van de boerderij bent;
 • een bestuurder van de Stichting De Hanse Hof bent;
 • (via het contactformulier) contact met ons opneemt.

Stichting De Hanse Hof verzamelt (mogelijk) van cliënten de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum- en plaats, medische dossiers, polisnummer van de verzekering, en het BSN-nummer.  

Stichting De Hanse Hof verzamelt (mogelijk) van familie, wettelijk vertegenwoordigers, zorgverleners, bewindvoerders en relaties van cliënten de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Stichting De Hanse Hof verzamelt (mogelijk) van werknemers, stagiaires en/of vrijwilligers van Stichting De Hanse Hof de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum- en plaats, IBAN-gegevens, VOG en CV.

Stichting De Hanse Hof verzamelt (mogelijk) van zakelijke relaties in het kader van de bedrijfsvoering de naam, adres, telefoonnummer en  e-mailadres.

Stichting De Hanse Hof verzamelt (mogelijk) van bestuurders van Stichting De Hansehof  de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die (familie, wettelijke vertegenwoordigers, zorgverleners, bewindvoerders en relaties van) cliënten, werknemers, vrijwilligers, stagiaires, zakelijke relaties en bestuurders van de stichting met de  Stichting De Hanse Hof sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • (familie, wettelijke vertegenwoordigers, zorgverleners, bewindvoerders en relaties van) cliënten, werknemers, vrijwilligers, stagiaires, zakelijke relaties en bestuurders van de stichting te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing);
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Stichting De Hanse Hof verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Stichting De Hanse Hof, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Stichting De Hanse Hof met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Stichting De Hanse Hof verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Stichting De Hanse Hof worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Stichting De Hanse Hof beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Stichting De Hanse Hof om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Stichting De Hanse Hof ten aanzien van alle aan Stichting De Hanse Hof verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Stichting De Hanse Hof overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Stichting De Hanse Hof hanteert een termijn van twee jaar na de laatste verleende dienst of factuur, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Stichting De Hanse Hof zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. 

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@dehansehof.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van Stichting De Hanse Hof.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Stichting De Hanse Hof en probeert Stichting De Hanse Hof er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt je bezwaar maken tegen direct marketing/de nieuwsbrief door Stichting De Hanse Hof? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Stichting De Hanse Hof ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De  actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Stichting De Hanse Hof.

Privacyreglement Stichting De Hanse Hof versie augustus 2019